Logga in i våra e-tjänster

Med våra e-tjänster kan du som är medlem enkelt hantera allt som rör ditt medlemskap, din ersättning och din betalning.

MINA SIDOR

Sök ersättning, fyll i dina tidrapporter, kommunicera med din handläggare

MITT MEDLEMSKAP

Se dina inbetalningar och ditt OCR-nummer. Uppdatera dina kontaktuppgifter.

BankID

För att logga in till våra e-tjänster behöver du en giltig e-legitimation (BankID) på din dator, smartphone eller surfplatta. Den använder du för att legitimera dig och göra elektroniska underskrifter. Du skaffar e-legitimation via din internetbank eller hos Telia.

Villkor för medlemskap

Genom att ansöka om medlemskap intygar du att du uppfyller villkoren som du kan läsa nedan.

Verksamhetsområde
För att bli medlem i SMÅA måste du uppfylla villkoren om arbete inom vårt verksamhetsområde, eller ha uppfyllt dessa villkor när du senast arbetade. Verksamhetsområdet omfattar företagare, företagares maka/make och övriga familjemedlemmar som arbetar inom små- och medelstora företag verksamma i Sverige samt anställda föreståndare inom drivmedelshandeln.

Även personer i ledande ställning, inom med SMÅA samverkande näringslivsorganisationer, har rätt att bli medlem.

Med företagare avses en fysisk person som bedriver förvärvsverksamhet yrkesmässigt och självständigt, och som hen personligen utför arbete i och har ett väsentligt inflytande över. Med arbete menas avlönat förvärvsarbete. Oavlönat arbete i till exempel en makes eller makas företag är inte ett förvärvsarbete.

Här finns mer information gällande vem som är företagare.

Tidpunkt för inträde
Inträdet i SMÅA räknas från och med den första dagen i den kalendermånad som ansökan inkom.

Övergång från annan a-kassa
Om du omedelbart före inträdet i SMÅA varit medlem i en annan a-kassa får du tillgodoräkna dig den medlemstiden hos oss.

Medlemsavgift
Medlemsavgiften aviseras kvartalsvis och betalas månadsvis. Du kan välja att betala via pappersfaktura, autogiro eller via e-faktura.

Avsluta medlemskap
Om du inte längre vill vara medlem i SMÅA måste du anmäla ditt utträde skriftligen. Du måste ange tidpunkt för utträdet. Utträde kan inte beviljas retroaktivt.

Behandling av personuppgifter
Vi hanterar dina personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR).

Uppdaterat: 26 juni 2020