Remissvar

Här kan du läsa en del av dem remissvar som SMÅA lämnat.

Trygghetssystemen för företagare (SOU 2008:89)
En av de viktigaste utredningarna vi deltagit i är ”Trygghetssystemen för företagare” som resulterade i omfattande regelförändringar för företagare den 5 juli 2010. Då ändrades företagarbegreppet så att det enbart omfattar de som faktiskt bedriver verksamhet som företagare. Man lättade upp bedömningen för när en företagare är att betrakta som arbetslös för att ersättning skulle kunna gå ut tidigare. Man möjliggjorde att ersättning kan utgå till en företagare mer än en gång utan att behöva avveckla företaget. Beräkningen av dagsförtjänst ändrades från att beräknas på ett genomsnitt av de tre senaste åren till att beräknas på den senaste taxeringen eller ett genomsnitt av de två föregående. Man utökade även alternativregeln som tillåter att man beräknar dagsförtjänsten på tidigare anställning, från 12 till 24 månaders verksamhet. Även  inkomstgränsen för ett företag, för att det ska kunna bedömas som bisyssla, togs bort.

Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen (SOU 2011:52)
Kommitténs uppdrag var att göra reglerna kring uppdragstagare tydligare och enklare. SMÅA anser inte att de föreslagna ändringarna uppnår det. Bland annat föreslog de att alla som haft F-skattesedel eller registrerat sig som företagare alltid ska betraktas som företagare. Vidare ansåg man att den som bara haft två olika uppdragsgivare inte ska betraktas som företagare. Man föreslog även att faktureringsföretag och liknande företag som inte skaffar uppdrag ska bortses. Med det menar man att man får titta på vem som är den egentliga uppdragsgivaren när man bedömer om de ska ses som företagare eller inte.

Utredningen har inte resulterat i någon proposition eller regeländring, frågan utreds vidare av den parlamentariska socialförsäkringsutredningen. Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen (PSFU) som har i uppgift att se över sjuk- och arbetslöshetsförsäkringen ska redovisa sitt arbete senast den 31 januari 2015. De har publicerat tre stycken delbetänkanden där SMÅA har givit dem våra synpunkter via remisser.

Pensionärer och förtroendevalda (SOU 2013:64)

Harmoniserat inkomstbegrepp (SOU 2012:47)

Social trygghet vid gränsarbete i Norden 

Utöver ovanstående har vi genom åren skickat skrivelser och remissvar på ett antal utredningar som berör arbetslöshetsförsäkringen i allmänhet och även vissa närliggande områden. Ett urval av dessa hittar du nedan.

Dela det här