Styrelse och valberedning

Styrelsens uppdrag

SMÅA:s styrelse består av nio ledamöter och två suppleanter. Styrelseledamöterna väljs på ordinarie föreningsstämma. Styrelsen sammanträder minst fyra gånger per år.

 

Styrelsen är ansvarig för SMÅA:s organisation och förvaltningen av SMÅA:s angelägenheter. I arbetet ingår att bl a att fatta beslut om målsättningar, väsentliga policies, viktigare avtal och strategiska planer. Styrelsen fattar även beslut i omprövningsärenden som rör uteslutning samt utträden efter utebliven betalning av medlemsavgift.

SMÅA:s kassaföreståndare (motsvarande VD) rapporterar bl a arbetsläge och ekonomiskt läge till styrelsen.

Samtliga styrelseledamöter får en gång per år minst en halv dags utbildning. Denna utbildning syftar till att hålla styrelseledamöterna uppdaterade på vad uppdraget omfattar samt det aktuella innehållet i lagen om arbetslöshetsförsäkring och lagen om arbetslöshetskassor.

Valberedningens uppdrag

SMÅA:s valberedning består av fyra förtroendevalda ledamöter vilka väljs på ordinarie föreningsstämma. Valberedningen följer styrelsens och revisorernas arbete och ser till att uppmärksamma vilka presumtiva styrelse- respektive revisorskandidater som finns i SMÅA.

Valberedningen granskar de enskilda styrelseledamöternas och revisorernas arbete och engagemang och ska vid behov föreslå ändringar i styrelsens och revisorernas sammansättningar.

Valberedningen lämnar också förslag om års-, sammanträdes- och konferensarvode samt kostnadsersättning och traktamente för medlem, ombud och förtroendevalda, vid den årliga föreningsstämman.

Läs mer om valberedningens uppdrag här

 

Ordförande

 

Vice ordförande

 

Styrelseledamöter

 

Styrelsesuppleanter

 

Valberedning

 

Revisorer, ordinarie

 

Revisorer, suppleanter

Dela det här