Organisation

SMÅA:s organisation består av en operativ och en administrativ del. Dessa två leds av operativ-respektive vice kassaföreståndare/administrativ chef.

På den operativa sidan leds enheterna av enhetschefer. SMÅA:s ledningsgrupp består av kassaföreståndaren, vice kassaföreståndaren och operativ chef.

Medarbetarna är indelade i fyra enheter. Varje enhet har en enhetschef. Totalt arbetar ungefär 52 personer på SMÅA

  • Medlemsservice handlägger ansökan om medlemskap och ger information och service samt tar hand om post med mera.
  • Försäkringshandläggarna informerar om arbetslöshetsersättning och handlägger ansökan om ersättning med mera.
  • Juristerna överprövar medlems- och försäkringshandläggarnas beslut med mera.
  • IT- och utvecklingsenheten sköter systemförvaltning och teknik med mera.

Marknads- och redovisningsfunktionerna är utlagda på externa byråer.

 

Organisationsbeskrivning kassamedlem till kassaföreståndaren

SMÅA är en förening vars ändamål är att betala ut ersättning till medlemmar vid arbetslöshet. SMÅA :s ombud väljs av medlemmarna och utgör på föreningsstämman det högsta beslutande organet för kassan. Ombuden utser på stämman SMÅA:s styrelse och revisorer. Styrelsen utser i sin tur en kassaföreståndare och ett arbetsutskott bestående av ett antal styrelseledamöter.

Schematiskt kan organisationen från medlem till kassaföreståndaren beskrivas enligt följande:

Organisationsschema över Småföretagarnas a-kassa.

 

Organisationsbeskrivning underordnad kassaföreståndaren

SmåA har en organisation som består av en operativ och en administrativ del som underställt kassaföreståndaren leds av en operativ chef respektive en vice kassaföreståndare tillika administrativ chef. På den operativa sidan leds respektive enhet av en enhetschef. Kassaföreståndaren tillsammans med vice kassaföreståndare och operativ chef utgör SmåA:s ledningsgrupp.

Schematiskt kan organisationen från kassaföreståndaren till medarbetarna beskrivas enligt följande:

Bild över hur SMÅAs organisation är uppbygd.

Dela det här