Behandling av personuppgifter

Syftet med PUL är att skydda fysiska personer mot att deras personliga integritet kränks vid behandling av personuppgifter.

Personuppgifter är enligt PUL all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en lev­ande fysisk person. Till gruppen känsliga personuppgifter hör bland annat uppgifter om medlemskap i fackförening, om ras, etnisk ursprung, politiska åsikter och hälsa.

Behandling av personuppgifter kan ske på en mängd olika sätt, till exempel genom att de samlas in. SMÅA är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som a-kassan behandlar. Detta innebär att SMÅA måste se till att behandlingen sker på ett korrekt och lagligt sätt.

Porträtt av en självsäker bagare i 30-års ålder. Medlem i SMÅA akassa.

 

Skydda den personliga integriteten

SMÅA behandlar personuppgifter för att kunna pröva ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning. För sådan behandling gäller särskilda bestämmelser i lagen om arbetslöshetskassor (1997:239), LAK, och lagen om arbetslöshetsförsäkring (1997:238), ALF. Dessa bestämmelser kompletterar de bestämmelser som finns i PUL. Bestämmelserna syftar till att skydda den personliga integriteten, men ger också SMÅA möjlighet att behandla personuppgifter, men bara för vissa ändamål.

Enskildas integritet skyddas även på en rad andra sätt. Personuppgifterna får exempelvis bara vara åtkomliga för den inom SMÅA som har behörighet till det och de får inte sökas fram hur som helst. Personuppgifter får inte heller behandlas under längre tid än vad som är nödvändigt för ändamålet med behandlingen av dem. När uppgifterna inte längre behövs ska de gallras. I vissa fall får uppgifter bevaras för historiska, statistiska eller vetenskapliga ändamål.

 

SMÅA:s informationsutbyte

För att kunna handlägga ärenden om medlemskap och arbetslöshetsersättning behöver SMÅA ha tillgång till uppgifter av olika slag, exempelvis enskildas identitet och adress samt tidigare arbete och lön. Uppgifterna lämnas huvudsakligen direkt av den enskilde, men vissa uppgifter hämtas in från annat håll.

Grunden för att lämna ut och begära in handlingar och uppgifter finns i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det stora flertalet bestämmelser om informationsutbyte finns dock i särskilda författningar. Flertalet av dessa bestämmelser ger SMÅA stöd att lämna ut och kräva in sekretessbelagd information.

 

Hämtar in personuppgifter

De personuppgifter som SMÅA hämtar in är exempelvis folkbokföringsuppgifter från Skatteverket, uppgifter om arbetslösa från Arbetsförmedlingen, uppgifter om socialförsäkringar från Försäkringskassan, uppgifter om studerande från Centrala studiestödsnämnden och uppgifter om medlemskap samt arbetslöshetsersättning från andra a-kassor. De flesta personuppgifter som finns hos SMÅA hämtar vi dock in från den enskilda själva.

Exempel på personuppgifter som lämnas ut är tidsperioder och belopp till andra arbetslöshetskassor, Försäkringskassan, Centrala Studiestödsnämnden samt kontrolluppgifter till Skatteverket.

För att kunna betala ut arbetslöshetsersättning lämnar SMÅA även ut uppgifter om identitet och belopp till bank.

 

Rättelse hos SMÅA

Om du hittar någon uppgift om dig som är felaktig eller ofullständig kan du begära rättelse hos SMÅA. Meddela SMÅA vilken uppgift det handlar om och hur du vill att den ska rättas. SMÅA är skyldig att utan dröjsmål ta reda på vad felet beror på och meddela dig vilka åtgärder din begäran leder till.

 

Rätt till registerutdrag

Enligt PUL har du rätt att efter ansökan få besked om vilka uppgifter som SMÅA registrerat om dig i personregister och behandlingar av personuppgifter. Den informationen har du rätt att få gratis en gång per kalenderår. Ansökan om sådan information, så kallat registerutdrag, måste du göra skriftligen.

Dela det här