Om medlemskapet

SMÅA försäkrar företagare, företagares make eller maka och övriga familjemedlemmar som arbetar inom små och medelstora företag verksamma i Sverige.

Företagare
En företagare är en fysisk person som bedriver förvärvsarbete yrkesmässigt och självständigt, och som han eller hon personligen utfört arbete i och har ett väsentligt inflytande över. I väsentligt inflytande kan ingå att:

 • Sitta i styrelsen som ledamot eller suppleant
 • Vara ensam firmatecknare
 • VD
 • Vara majoritetsägare i företaget (om ni är två delägare ska du äga 50 procent eller mer av aktierna)
 • Ha eller ha haft ett inflytande i verksamheten som har varit så starkt att det ekonomiska utfallet till stor del berott på sökandens kompetens

Porträtt av två restaurangägare, egenföretagare och medlemmar i SMÅA

Som övriga familjemedlemmar räknas

 • Sambo
 • Släktingar i rätt upp- och nedstigande led
 • Adoptivbarn, styvbarn och fosterbarn
 • Make/maka och sambo till barn
 • Efterlevande maka/make och sambo till avlidet barn
 • Syskon och halvsyskon
 • Även mer avlägsna släktingar räknas som familjemedlemmar om de bor tillsammans med företagaren eller delar hushåll med honom eller henne.

Och – för att kunna gå med i SMÅA ska du också arbeta i företaget.

Övriga som kan bli medlemmar i SMÅA

 • Om du arbetar och är medlem i styrelsen i en ekonomisk förening.
 • Om du arbetar i ett kooperativ har du rätt att bli medlem om du deltar i en extern verksamhet. Ett dagiskooperativ där vilka barn som helst får gå anses som extern verksamhet. Om du däremot har en intern verksamhet, det vill säga där föräldrarna bildar en sammanslutning och bara tar hand om sina egna barn, anses detta som intern verksamhet och medlemskap kan inte beviljas.

Du måste alltså arbeta som något av ovanstående för att bli medlem. Du kan dock blanda arbete från både anställning och företag, dock måste du huvudsakligen vara företagare när du söker inträde i SMÅA. Vi försäkrar företagare från alla branscher.

Starta Eget Bidrag, Aktivitetsstöd

 • Om du har starta eget bidrag är du varmt välkommen som medlem i SMÅA under tid med bidraget.

Inträde efter arbete utomlands

För dig som senast har arbetat i annat EU/EES-land gäller särskilda regler för inträde, se under utlandsarbete.

Följande kan inte beviljas inträde i SMÅA

 • Är du redan med i en a-kassa måste du gå ur din gamla a-kassa innan du kan bli medlem hos oss. Vi hjälper dig att flytta över medlemskapet om du vill.
 • Om du ansöker om medlemskap från och med den månad du fyller 65 år.
 • Om du arbetar i ett föräldrakooperativ, det vill säga där föräldrarna bildar en sammanslutning och bara tar hand om sina egna barn anses detta som intern verksamhet och medlemskap kan inte beviljas.
 • Gränsarbetare, det vill säga de som bor i Sverige men som arbetar i exempelvis Norge, Danmark eller Finland.
 • Om du arbetar som familjehems- eller fosterföräldrar och som inte har HVB-tillstånd (Hem för vård eller boende). Om du har HVB-tillstånd anses det som institutionsvård med placering utanför hemmet som drivs av enskild vårdgivare, kommun eller landsting.
Dela det här