Hur vi beräknar din ersättning per dag

För att beräkna din ersättning per dag måste SMÅA först beräkna vad du hade för genomsnittlig inkomst innan arbetslösheten.

För dig som varit egen företagare finns två möjligheter att beräkna inkomsten innan arbetslösheten på. Det finns även en alternativregel för dig som är nystartad företagare.

Huvudregel

Ersättningen per dag baseras på den senaste taxerade inkomsten från verksamheten.

Alternativregel

Om det är till fördel räknar vi istället på ett genomsnitt av de två föregående årens taxerade inkomster från verksamheten.

Skyddsregel (företag kortare tid än 24 månader)

Om du är nystartad företagare finns ett ytterligare sätt att beräkna din ersättning på. Eftersom det kan vara svårt att få upp en lönsamhet i ett nystartat företag inom två år kan ersättningen beräknas på det du tjänade som anställd innan företaget startades. Villkoret är att du var medlem i en arbetslöshetskassa även som anställd och att du uppfyller arbetsvillkoret både i anställningen och i företaget.

Annan ersättning som får räknas med i ersättningen från a-kassan

Viss ersättning, exempelvis sjuk- och föräldrapenning får räknas med i beräkningen av arbetslöshetsersättningen. Det samma gäller för dig som varit anställd och fått sjuklön utbetald av din arbetsgivare. Ersättningen kan i vissa fall räknas med om du arbetat minst 50 timmar i den månad som du också fått ersättningen. Följande ersättningstyper kan räknas med:

  • Föräldrapenningsförmån
  • Sjukpenning
  • Havandeskapspenning
  • Rehabiliteringspenning
  • Smittbärarpenning
  • Ersättning för vård av närstående
  • Ersättning från Försäkringskassan vid tvist om sjuklön
  • Sjuklön från arbetsgivare för dig som varit anställd

Arbetslöshetsersättningen är skattepliktig

Ersättningen från SMÅA är skattepliktig och pensionsgrundande, och SMÅA drar därför av skatt från din ersättning per dag. I slutet av januari skickas en kontrolluppgift till dig och till Skatteverket.

SMÅA gör skatteavdrag enligt kontantprincipen. Denna princip säger att inkomster ska tas upp till beskattning det inkomstår beloppet erhålls. Detta innebär att skatteavdrag sker enligt de skattetabeller och övriga skattebeslut (t ex jämkningsbeslut) som gäller det datum som utbetalningen utförs.

Om du har beviljats jämkning är det viktigt att du så fort som möjligt skickar in beslutet om jämkning till SMÅA. Vi kan inte registrera jämkningsbeslut i efterhand, på ersättning som du redan fått utbetald.

 

 

Dela det här

Räkna ut ersättning

Ange din månadsinkomst för att se din ersättning.
*Baseras på att du arbetar 40 timmar eller mer per vecka.

Månadsinkomst

Viktig information - Den beräknade ersättningen är endast en uppskattning om vad du skulle kunna få i ersättning vid arbetslöshet.
Alla villkor för rätt till ersättning ska vara uppfyllda. Vårt beslut om din ersättning är det som styr om du har rätt till ersättning och i så fall hur mycket.

 

VILL DU SÖKA ERSÄTTNING?

 

 

ANSLUT DIG HÄR!

128 KR/MÅNAD