Ersättningens storlek

Den ersättning du får beräknas som en ersättning per dag, så kallad dagpenning. Vilken dagpenning du får styrs av flera olika faktorer. Hur länge du varit medlem i en a-kassa, hur mycket du arbetat innan arbetslösheten och vilken inkomst du har haft är alla faktorer som kan ha betydelse i beräkningen av din ersättning.

Medlem kortare tid än 12 månader – grundförsäkring

För dig som gått med i arbetslöshetskassa men ännu inte hunnit vara medlem i tolv månader finns möjlighet att få ersättning från grundförsäkringen, som högst 365 kronor per dag. Observera att du ändå måste uppfylla ett arbetsvillkor (läs mer under Allmänna villkor). Om du har arbetat mindre än heltid innan arbetslösheten kan ersättningen bli lägre än 365 kronor.  Från ersättningen görs även i vissa fall avdrag, till exempel för pension.

Om det finns avbrott i medlemskapet som understiger en kalendermånad och om det sammanlagda avbrottet inte är mer än åtta veckor så ska vi bortse från avbrotten. Detta innebär att man kan ha rätt till inkomstbaserad ersättning trots avbrotten. Läs mer om inkomstbaserad ersättning nedan.

Medlem i minst 12 månader och uppfyllt arbetsvillkoret inom medlemstiden – inkomstbaserad ersättning

Du som varit medlem i en arbetslöshetskassa i minst tolv månader, och som uppfyller ett arbetsvillkor inom medlemstiden, har rätt till inkomstbaserad ersättning. Hur mycket du får i ersättning per dag beror på vilken inkomst du haft från arbetet samt även i vissa fall på hur mycket du tidigare arbetat. Även i den inkomstbaserade ersättningen görs avdrag för till exempel pension. Så här ser nivåerna ut i den inkomstbaserade ersättningen:

Översikt – Inkomstbaserad ersättning
Dag 1 – 100 80 % av inkomsten Högst 910 kr/dag
Dag 10 1- 200 80 % av inkomsten Högst 760kr/dag
Dag 201 – 300 70 % av inkomsten Högst 760 kr/dag
Dag 301 – 450* 70 % av inkomsten Högst 760 kr/dag
*Ersättning efter dag 300 betalas ut till dig som har barn under 18 år

 

Detta behövs för att räkna ut din dagpenning 

Företagare

 • Uppgifter från Skatteverket om dina inkomster från företaget. Det är enklast om du fyller i blanketten Begäran om utlämnande av uppgifter och skickar den till Skatteverket. Adressen som du ska skicka den till framgår av blanketten. Du kan också få ett svarskuvert från SMÅA. Tänk på att inte skicka den här blanketten till oss utan direkt till Skatteverket.

Om du väljer att inte använda dig av blanketten så måste du skicka in kopior av de tre senaste besluten om slutlig skatt tillsammans med bestyrkta kopior av dina näringsbilagor eller dina kontrolluppgifter som ligger till grund för besluten om slutlig skatt.

Du måste också skicka in:

 • Kopia på pensionsbeslut om du uppbär pension
 • Intyg om utbetalda förmåner från Försäkringskassan (se nedan). I normalfallet ska intyg skickas in för de år som du skickar in beslut om slutlig skatt för.
 • Om du till exempel har varit sjuk eller varit föräldraledig under de tre senaste åren innan du blev arbetslös, och har arbetat samtidigt, ska du lämna uppgifter om i vilken omfattning du arbetat.

Anställd

 • Arbetsgivarintyg
 • Kopia på pensionsbeslut om du uppbär pension.
 • Intyg om utbetalda förmåner från Försäkringskassan (se nedan).  I normalfallet för de 12 senaste månaderna.

I arbetslöshetsförsäkringen jämställs förtroendeuppdrag där man enligt lag har rätt till ledighet från en anställning med en anställning.

Vissa förmåner kan räknas in i din dagpenning

 • Föräldrapenningförmån
 • Sjukpenning
 • Ersättning från Försäkringskassa vid tvist om sjuklön
 • Havandeskapspenning
 • Rehabiliteringspenning
 • Närståendepenning
 • Smittbärarpenning

 

Dela det här

Räkna ut ersättning

Ange din månadsinkomst för att se din ersättning.
*Baseras på att du arbetar 40 timmar eller mer per vecka.

Månadsinkomst

Viktig information - Den beräknade ersättningen är endast en uppskattning om vad du skulle kunna få i ersättning vid arbetslöshet.
Alla villkor för rätt till ersättning ska vara uppfyllda. Vårt beslut om din ersättning är det som styr om du har rätt till ersättning och i så fall hur mycket.

 

VILL DU SÖKA ERSÄTTNING?

 

 

ANSLUT DIG HÄR!

128 KR/MÅNAD