Samordning av olika ersättningar

Här kan du läsa om vilka andra ersättningar som kan påverka din arbetslöshetsersättning.

Avgångsvederlag och ekonomiskt skadestånd

Under den tid du får avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd som motsvarar utebliven lön har du har inte rätt till arbetslöshetsersättning. Den tid som du får avgångsvederlag eller ekonomiskt skadestånd räknas som tid som du utfört arbete och du anses därför inte vara arbetslös i lagens mening.

Pension

Vissa pensionstyper påverkar arbetslöshetsersättningen. Dessa är allmän pension (premiepension, inkomstpension och tilläggspension) och tjänstepension. Även förmåner som betalas ut på grund av förvärvsarbete och som har karaktär av pension kan i vissa fall jämställas med ålderspension. Om du återkallar pensionen så får du ersättning utan pensionsavdrag. Observera att vid utbetalningar som avser tid före den 2 juli 2018 så ska vi göra ett pensionsavdrag även om du har återkallat pensionen.

Änkepension, hustrutillägg, omställningspension, särskild efterlevandepension, delpension, bostadstillägg och privat pensionsförsäkring påverkar inte din arbetslöshetsersättning.

Om du ansöker om arbetslöshetsersättning är det viktigt att du skickar in ett beslut om din pension till SMÅA.

Sjuk- och aktivitetsersättning

Om du skulle bli sjuk och beviljas hel eller 3/4 sjuk- eller aktivitetsersättning kan du inte få någon arbetslöshetsersättning. Eftersom du då är sjuk i så stor omfattning kan du inte anses stå till arbetsmarknadens förfogande.

För att anses stå till arbetsmarknadens förfogande måste du vara arbetsför och oförhindrad att arbeta minst 3 timmar per arbetsdag och i genomsnitt minst 17 timmar per vecka. Det är inte möjligt för den som får 3/4 sjuk- eller aktivitetsersättning, som motsvarar 30 timmar per vecka, eftersom det då endast återstår 10 timmar (40 minus 30).

Om du får halv eller ¼ sjuk- eller aktivitetsersättning kan du ha rätt till arbetslöshetsersättning. Dagpenningen och normalarbetstiden kan då komma att påverkas.

Arbetsskadelivränta som inte är kombinerad sjuk- eller aktivitetsersättning påverkar inte ersättningsrätten, utom i de fall den utgår under rehabiliterings- eller utbildningstid.

 

 

Dela det här

Räkna ut ersättning

Ange din månadsinkomst för att se din ersättning.
*Baseras på att du arbetar 40 timmar eller mer per vecka.

Månadsinkomst

Viktig information - Den beräknade ersättningen är endast en uppskattning om vad du skulle kunna få i ersättning vid arbetslöshet.
Alla villkor för rätt till ersättning ska vara uppfyllda. Vårt beslut om din ersättning är det som styr om du har rätt till ersättning och i så fall hur mycket.

 

VILL DU SÖKA ERSÄTTNING?

 

 

ANSLUT DIG HÄR!

128 KR/MÅNAD