Vem är företagare

I arbetslöshetsförsäkringen finns följande definition på vem som är företagare: En person som arbetar i en näringsverksamhet som han eller hon har ett väsentligt inflytande över.

Om du som företagare säljer eller överlåter ditt företag och sedan arbetar kvar i företaget är du även efter överlåtelsen att anse som företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening.

Vem är företagare?

En person som bedriver näringsverksamhet där han eller hon arbetar och har väsentligt inflytande över är företagare i arbetslöshetsförsäkringens mening. Följande omständigheter tyder på att man är företagare:

 • Styrelseledamot eller suppleant
 • Firmatecknare
 • VD
 • Majoritetsägare i företaget (äger 50 procent eller mer av aktierna om du inte sitter i styrelsen).
 • Du har ett inflytande i verksamheten som är så starkt att det ekonomiska utfallet till stor del berott på din kompetens.

Möjligt att få ersättning vid tillfälligt uppehåll

Om du inte vidtar några åtgärder, förutom nedanstående, kan du beviljas ersättning utan att behöva avveckla din verksamhet. Möjligheten att få ersättning när inga åtgärder vidtas, trots att hela verksamheten finns kvar, kan nyttjas som oftast var femte år från det att du startar upp din verksamhet igen. Om du behöver ansöka om ersättning på nytt, och det inte gått fem år sedan du startade upp ditt företag igen, måste din verksamhet upphöra definitivt.

Åtgärder som inte påverkar rätten till arbetslöshetsersättning:

 • Nödvändiga åtgärder på grund av oförutsedda händelser.
 • Enstaka avvecklingsåtgärd som inte kan anses som en fortsättning på den tidigare bedrivna näringsverksamheten. Åtgärden ska endast kräva en begränsad arbetsinsats och den ska inte varit möjlig att vidta innan du upphörde att bedriva verksamhet.
 • Åtgärder på grund av en skyldighet enligt lag eller annan författning.

Upphört med verksamheten

Nedan ser du några exempel på förutsättningar som måste vara uppfyllda för att du ska anses ha upphört definitivt med verksamheten (observera att dessa exempel inte är uttömmande).

 • Företaget ska avregistreras hos Bolagsverket.
 • F-skatt och moms ska avregistreras hos Skatteverket.
 • Samtliga inventarier ska vara sålda.
 • Andelar i företaget ska vara sålda.
 • Eventuellt hyreskontrakt för den lokal där verksamheten har bedrivits ska vara uppsagt.
 • Företagaren ska till alla delar ha upphört annat än tillfälligt med verksamheten.

 

Dela det här

 

VILL DU SÖKA ERSÄTTNING?

 

Räkna ut ersättning

Ange din månadsinkomst för att se din ersättning.
*Baseras på att du arbetar 40 timmar eller mer per vecka.

Månadsinkomst

Viktig information - Den beräknade ersättningen är endast en uppskattning om vad du skulle kunna få i ersättning vid arbetslöshet.
Alla villkor för rätt till ersättning ska vara uppfyllda. Vårt beslut om din ersättning är det som styr om du har rätt till ersättning och i så fall hur mycket.

 

ANSLUT DIG HÄR!

128 KR/MÅNAD